Loading...

Warunki handlowe

Poniżej określono warunki, zgodnie z którymi VELUX Polska Sp. z o.o., Krakowiaków 34, 02-255 Warszawa, tel.: 22 33 77 000, fax.: 22 33 77 090, NIP 521-009-18-91, KRS 0000018788 (dalej „VELUX”) będzie realizować i odbierać od Państwa zamówienia produktów z niniejszego sklepu internetowego. Poniższe warunki będą dla Państwa wiążące, dlatego prosimy uważnie się z nimi zapoznać, zwłaszcza z postanowieniami dotyczącymi cen, warunków dostawy, prawa do odstąpienia od umowy oraz skutków takiego odstąpienia. Poniższe warunki będą dla Państwa wiążące, dlatego prosimy uważnie się z nimi zapoznać, zwłaszcza z postanowieniami dotyczącymi cen, warunków dostawy, prawa do odstąpienia od umowy oraz skutków takiego odstąpienia.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z VELUX.

Jeżeli zdecydowali się Państwo złożyć zamówienie, prosimy przewinąć niniejszą stronę w dół, przeczytać warunki oraz kliknąć przycisk POTWIERDZAM, co będzie stanowiło potwierdzenie Państwa zgody na zastosowanie niniejszych warunków.

Umowa sprzedaży i dostarczenia towarów zawierana jest pomiędzy Państwem a VELUX. Złożenie zamówienia oraz zawarcie umowy jest możliwe, jeżeli osoba składająca zamówienie ukończyła osiemnaście lat.

Przyjmujemy zamówienia bez względu na Państwa miejsce zamieszkania. Towary dostarczane są na wskazany przez Państwa adres na terenie Polski. Warunkiem rozpoczęcia przez nas realizacji Państwa zamówienia jest zaakceptowanie przez Państwa podczas jego składania:

  • niniejszych warunków,
  • cen oraz kosztów określonych w sklepie internetowym, tak jak je wyszczególniono w Państwa zamówieniu,
  • VELUX zbiera Państwa dane osobowe, to jest imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, do celów realizacji zamówienia,
  • VELUX przekazuje dane dotyczące Państwa karty płatniczej do celów realizacji zamówienia,
  • umowa zostaje zawarta zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Polski.

Potwierdzenie złożenia zamówienia

Po otrzymaniu Państwa zlecenia VELUX wyśle potwierdzenie zamówienia pocztą elektroniczną. W chwili otrzymania przez Państwa naszego potwierdzenia zostaje zawarta z Państwem wiążąca prawnie umowa. VELUX stara się realizować każde zamówienie w możliwie najkrótszym czasie. Zamówione towary dostarczane są do Państwa zazwyczaj w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych.

Potwierdzenie zamówienia przez VELUX jest uzależnione od pomyślnej autoryzacji Państwa karty kredytowej albo debetowej (por. „Cena towarów” oraz „Sposoby płatności”). Jeżeli jednak nie otrzymają Państwo potwierdzenia zamówienia w rozsądnym terminie, prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Naszą wolą jest realizacja zamówień bez zbędnej zwłoki, nie możemy jednak wziąć odpowiedzialności za sytuacje spowodowane problemami i błędami w komunikacji elektronicznej.

Cena części zamiennych

Cena sprzedaży to bieżąca cena wskazana w niniejszym sklepie internetowym w momencie składania przez Państwa zamówienia. Cena zamawianego artykułu, opłaty (o ile będą należne), jak również całkowita wartość Państwa zakupów są zawsze wskazane w zamówieniu oraz w potwierdzeniu zamówienia. 

Sposoby płatności

Płatności można dokonywać za pobraniem, przy użyciu serwisu PayU, lub kart VISA i MASTERCARD. Zostaną Państwo poproszeni o podanie numeru karty, daty ważności oraz, jeżeli zajdzie taka konieczność, numeru wydania karty oraz trzycyfrowego numeru weryfikacyjnego karty. Informacje te przekazywane są z wykorzystaniem wysokiego poziomu szyfrowania bezpośrednio do banku w celu sprawdzenia, czy Państwa karta kredytowa jest ważna. Po zatwierdzeniu karty VELUX wyśle Państwu potwierdzenie zamówienia pocztą elektroniczną. Państwa karta kredytowa albo debetowa zostanie obciążona w dniu wysłania zamówienia.

Klarna

Możesz wybrać płatność w systemie Klarna. Klarna przedstawi szczegółowe warunki płatności.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub zadać pytanie o płatność, przejdź do witryny internetowej Klarna lub skontaktuj się z obsługą klienta Klarna.

Ustawowe prawa konsumenta

Przysługują Państwu jako konsumentom prawa wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów, dotyczące sprzedaży towarów na rzecz konsumentów, jeżeli dostarczone przez nas towary okażą się wadliwe albo nie będą odpowiadały przedstawionemu opisowi. Towar uznawany jest za wadliwy, jeżeli jest niezgodny z umową sprzedaży w zakresie ilości, jakości oraz właściwości albo jeśli jest niezdatny do użytku w celu, w jakim został zakupiony.

Podjęliśmy wszelkie możliwe środki w celu przedstawienia kolorów naszych towarów możliwie najbardziej realistycznie. Jednakże jesteśmy zmuszeni zastrzec możliwość rozbieżności kolorystycznej pomiędzy kolorami przedstawionymi w sklepie internetowym a rzeczywistymi kolorami naszych towarów.

Żadne z postanowień niniejszych warunków nie ogranicza przysługujących Państwu bezwzględnie obowiązujących uprawnień ustawowych.

W przypadku wad w dostarczonych Państwu towarach, zobowiązani są Państwo do powiadomienia nas o tym bez zbędnej zwłoki. Przysługiwać będzie Państwu prawo bezpłatnego naprawienia przez nas takiego towaru albo bezpłatnej wymiany wadliwego towaru, jeżeli nie będzie to generowało nieproporcjonalnych kosztów. Jeżeli wadliwy towar nie nadaje się do naprawy, mają Państwo prawo do jego bezpłatnej wymiany. VELUX ma w każdym przypadku prawo dokonania wymiany wadliwego towaru, chyba że wiązałoby się to z nieproporcjonalnymi kosztami po Państwa stronie.

Jeżeli VELUX dopuści się naruszenia umowy, ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody poniesione przez Państwa, które stanowią możliwą do przewidzenia konsekwencję naruszenia umowy przez VELUX albo zaniedbania. Strata lub szkoda jest możliwa do przewidzenia, jeżeli stanowi oczywistą konsekwencję naszego naruszenia albo która była przez nas i przez Państwa rozsądnie brana pod uwagę w chwili zawarcia umowy. 

VELUX w żaden sposób nie wyłącza odpowiedzialności za śmierć albo szkodę na osobie, spowodowane przez zaniedbanie, nadużycie albo umyślne wprowadzenie Państwa w błąd.

Gwarancja

Poza przysługującymi Państwu ustawowymi uprawnieniami, VELUX udziela Państwu dwuletniej (2) gwarancji na produkty zakupione w sklepie internetowym. Warunki gwarancji znajdują się w osobnej Gwarancji VELUX, dostępnej na naszej stronie internetowej. Gwarancja nie wpływa w żaden sposób na Państwa uprawnienia ustawowe. 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w terminie czternastu (14) dni bez konieczności podawania przyczyny. 

Termin 14 dni liczymy od momentu odbioru paczki przez Państwa lub osoby upoważnione. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, prosimy o wysłanie informacji na adres e-mail: kontakt@velux.pl Treść powinna zawiera numer zamówienia (oraz przyczynę zwrotu).

Maksymalnie czas zwrotu środków wynosi 14 dni i jest liczony od momentu zarejestrowania przez Nas odsyłanego produktu.

Zwrot środków następuje na numer konta, z którego była dokonywana płatność.

Jeśli wybrali Państwo płatność gotówką przy odbiorze, bardzo prosimy o podanie numeru rachunku na formularzu zwrotu albo w wiadomości e-mail skierowanej do Działu Obsługi Klienta kontakt@velux.pl

Towar podlegający zwrotowi prosimy kierować na adres:

VELUX Polska Sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 34

 02-255 Warszawa

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Nadawca.

Prosimy pamiętać, że są Państwo w pełni odpowiedzialni za zwracane produkty.

Nasza ocena zmniejszenia wartości towarów

Wszelkie używanie lub sprawdzanie towarów przekraczające ich zakres może spowodować zmniejszenie wartości towarów, które będziemy mieli prawo potrącić przy zwrocie środków. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. Mogą Państwo otworzyć opakowanie i sprawdzić materiał oraz kolory towarów z odpowiednią ostrożnością. Prosimy jednak pamiętać, że zamontowanie otrzymanych towarów może spowodować obniżenie ich wartości. 

Prawo i sądy właściwe

Umowy zawierane za pośrednictwem niniejszego sklepu internetowego podlegają prawu polskiemu a sądy w Polsce mają wyłączną jurysdykcję w zakresie wszelkich sporów wynikających z umów zawieranych za pośrednictwem niniejszego sklepu internetowego.

VELUX Polska Sp. z o.o.,
NIP 521-009-18-91
KRS 0000018788
Krakowiaków 34 02-255 Warszawa, 
tel.: 22 33 77 000, 
fax.: 22 33 77 090
e-mail: kontakt@velux.pl